COD API

POST Đăng nhập với Password
http://api.giaohangthutien.com/member/login-password
[object Object]
HEADERS

Content-Type
application/x-www-form-urlencoded
BODY

customer_mobile
0900000001

Số điện thoại đăng nhập

customer_password
123456

Mật khẩu đăng nhập (* Nếu không có mật khẩu, vui lòng sử dụng chức năng "Quên mật khẩu" tại trang thành viên)

RESPONSE

STATUS
OK / ERROR

OK: thành công

ERROR: không thành công

messsage
Thông báo kết quả
data
Dữ liệu


Sample Request
Đăng nhập với Password
GET Danh sách tỉnh/TP của Việt Nam
http://api.giaohangthutien.com/province
[object Object]


Sample Request
Danh sách tỉnh/TP của Việt Nam
GET Danh sách quận/huyện theo tỉnh/TP
http://api.giaohangthutien.com/district?id=17
[object Object]
PARAMS

id
17

Mã tỉnh/t.phốSample Request
Danh sách quận/huyện theo tỉnh/TP
GET Danh sách phường/xã theo quận/huyện
http://api.giaohangthutien.com/ward?id=271
[object Object]
PARAMS

id
271

Mã quận/huyệnSample Request
Danh sách phường/xã theo quận/huyện
POST Thêm Bill
http://api.giaohangthutien.com/bill
[object Object]
HEADERS

Content-Type
application/x-www-form-urlencoded
authorization
Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiJwaTlCNWZwOWE1TEdkTldJMXZ3dTk4bE9LK2hHb2hHRml6cFRGMjAzbWpJPSIsImlhdCI6MTUxMTgzNjI4OCwiaXNzIjoiYXBwLmdpYW9oYW5ndGh1dGllbi52biIsImV4cCI6MTUxOTYxMjI4OCwiZGF0YSI6eyJjdXN0b21lcl9pZCI6MTc1LCJjdXN0b21lcl9jb2RlIjoiQ09ELTAwMDE3NSIsImN1c3RvbWVyX2Z1bGxuYW1lIjoicGh1YzUzIiwiY3VzdG9tZXJfbW9iaWxlIjoiMDE2NjU4ODg5ODkiLCJjdXN0b21lcl9wcm92aW5jZV9pZCI6MTcsImN1c3RvbWVyX2Rpc3RyaWN0X2lkIjoyNzEsImN1c3RvbWVyX3dhcmRfaWQiOjksImN1c3RvbWVyX2FkZHJlc3MiOiIxMyBOZ3V5XHUxZWM1biBRdWFuZyBCMzUiLCJjdXN0b21lcl9lbWFpbCI6IjMyMTMyMTQyMSIsImN1c3RvbWVyX2ZyaWVuZF9jb2RlIjoiSVQtMDE3NSIsImN1c3RvbWVyX2Z1bGxfYWRkcmVzcyI6IjEzIE5ndXlcdTFlYzVuIFF1YW5nIEIzNSwgVFx1MDBlMm4gQlx1MDBlY25oLCBIXHUxZWQzIENoXHUwMGVkIE1pbmgsIFZpXHUxZWM3dCBOYW0ifSwiZGV2aWNlIjoiUG9zdG1hblJ1bnRpbWVcLzYuNC4xIn0.fBybk0VxAF05ZLe2KmVSfHlbg07IFmCbyW0RhkW30VzpOplBZWEX2L52gzNPN4o-aQD0Za-I3F22tDlgHqJUvg

token: Dữ liệu trả về khi đăng nhập

deviceid
PostmanRuntime/6.4.1

deviceid: Dữ liệu trả về khi đăng nhập

BODY

bill_package_price_weight
1.02

Tổng khối lượng (kg)

bill_package_price_quantity
1

Tổng số kiện hàng

bill_payment_method
CASH

Hình thức thanh toán

bill_service_type_id
COD

Loại dịch vụ

bill_price_cod
500000

Số tiền thu hộ

bill_ex_service_postage
20000

Dịch vụ cộng thêm: Bảo hiểm hàng hóa

bill_from_province_id
17

Từ tỉnh/t.phố

bill_from_district_id
271

Từ quận/huyện

bill_from_ward_id
4

Từ phường/xã

bill_from_address
13 Nguyễn Quang Bích

Từ địa chỉ

bill_from_fullname
ANH KIỆT

Họ tên người gửi

bill_from_contact_phone
01665888914

Họ tên người liên hệ gửi hàng

bill_to_province_id
17

Đến tỉnh/t.phố

bill_to_district_id
265

Đến quận/huyện

bill_to_ward_id
224

Đến phường/xã

bill_to_address
107

Đến địa chỉ

bill_to_fullname
ITVINA

Họ tên người nhận

bill_note
hàng dễ vở

Ghi chú

bill_delivery_code
false

Có thực hiện chức năng mã xác nhận giao hàng (true/false)Sample Request
Thêm Bill
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "http://api.giaohangthutien.com/bill",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 CURLOPT_POSTFIELDS => "bill_package_price_weight=1.02&bill_package_price_quantity=1&bill_service_type_id=COD&bill_from_province_id=17&bill_from_district_id=271&bill_from_ward_id=4&bill_from_address=13%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20B%C3%ADch&bill_from_fullname=ANH%20KI%E1%BB%86T&bill_from_contact_phone=01665888914&bill_to_province_id=17&bill_to_district_id=265&bill_to_ward_id=224&bill_to_address=107&bill_to_fullname=ITVINA&bill_note=h%C3%A0ng%20d%E1%BB%85%20v%E1%BB%9F&bill_delivery_code=false",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiJwaTlCNWZwOWE1TEdkTldJMXZ3dTk4bE9LK2hHb2hHRml6cFRGMjAzbWpJPSIsImlhdCI6MTUxMTgzNjI4OCwiaXNzIjoiYXBwLmdpYW9oYW5ndGh1dGllbi52biIsImV4cCI6MTUxOTYxMjI4OCwiZGF0YSI6eyJjdXN0b21lcl9pZCI6MTc1LCJjdXN0b21lcl9jb2RlIjoiQ09ELTAwMDE3NSIsImN1c3RvbWVyX2Z1bGxuYW1lIjoicGh1YzUzIiwiY3VzdG9tZXJfbW9iaWxlIjoiMDE2NjU4ODg5ODkiLCJjdXN0b21lcl9wcm92aW5jZV9pZCI6MTcsImN1c3RvbWVyX2Rpc3RyaWN0X2lkIjoyNzEsImN1c3RvbWVyX3dhcmRfaWQiOjksImN1c3RvbWVyX2FkZHJlc3MiOiIxMyBOZ3V5XHUxZWM1biBRdWFuZyBCMzUiLCJjdXN0b21lcl9lbWFpbCI6IjMyMTMyMTQyMSIsImN1c3RvbWVyX2ZyaWVuZF9jb2RlIjoiSVQtMDE3NSIsImN1c3RvbWVyX2Z1bGxfYWRkcmVzcyI6IjEzIE5ndXlcdTFlYzVuIFF1YW5nIEIzNSwgVFx1MDBlMm4gQlx1MDBlY25oLCBIXHUxZWQzIENoXHUwMGVkIE1pbmgsIFZpXHUxZWM3dCBOYW0ifSwiZGV2aWNlIjoiUG9zdG1hblJ1bnRpbWVcLzYuNC4xIn0.fBybk0VxAF05ZLe2KmVSfHlbg07IFmCbyW0RhkW30VzpOplBZWEX2L52gzNPN4o-aQD0Za-I3F22tDlgHqJUvg",
  "content-type: application/x-www-form-urlencoded",
  "deviceid: PostmanRuntime/6.4.1"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}
GET Tính cước theo dịch vụ
http://api.giaohangthutien.com/calCratesAllService?params={"bill_from_country_id":1,"bill_from_province_id":17,"bill_from_district_id":271,"bill_to_country_id":1,"bill_to_province_id":17,"bill_to_district_id":265,"bill_package_price_weight":1.02}
[object Object]
PARAMS

params
{"bill_from_country_id":1,"bill_from_province_id":17,"bill_from_district_id":271,"bill_to_country_id":1,"bill_to_province_id":17,"bill_to_district_id":265,"bill_package_price_weight":1.02}

Json thông tin - Xem chi tiết theo phần Thêm BillSample Request
Tính cước theo dịch vụ
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "http://api.giaohangthutien.com/calCratesAllService?params={%22bill_from_country_id%22:1,%22bill_from_province_id%22:17,%22bill_from_district_id%22:271,%22bill_to_country_id%22:1,%22bill_to_province_id%22:17,%22bill_to_district_id%22:265,%22bill_package_price_weight%22:1.02}",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}
GET Tracking Bill
http://api.giaohangthutien.com/trackingBill?bill_code=A00000000200
[object Object]
PARAMS

bill_code
A00000000200

Mã Bill/Mã vận đơnSample Request
Tracking Bill